Pages

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ "ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ".

Και όμως είναι γεγονός.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με το αρ. 11/9-6-2020 πρακτικό του, συγκρότησε το νέο Δ.Σ του ιδρύματος, χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται ο Δήμαρχος του νησιού.

Ήδη με την παρακάτω απόφαση που δημοσιεύουμε, αποφασίστηκε η νέα σύνθεση του συμβουλίου από την αποκεντρωμένη, χωρίς την συμμετοχή του Δημάρχου Πάρου και μάλιστα το συμβούλιο αποτελείται από οκτώ μέλη (ζυγός αριθμός).                                                                                                

Περιμένουμε απάντηση από τον δήμαρχο εάν η μη συμμετοχή του αποτελεί δική του απόφαση ή μονομερή ενέργεια του ΔΣ.

Εάν ο δήμαρχος δεν ήταν ενήμερος για αυτήν την αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις του ιδρύματος με την δημοτική αρχή έχουν φθάσει στα άκρα, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο οριστικά την επαναλειτουργία του υγειονομικού αεροσκάφους, ιδιοκτησίας του ιδρύματος και χρηματοδοτούμενο για τα λειτουργικά του έξοδα από τον δήμο. Μπορεί μια τέτοια ενέργεια να θεωρηθεί νομότυπη, αλλά ταυτόχρονα είναι και πλήγμα στον θεσμό του δημάρχου.

Το ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, έχει δικό του Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ουσία ανήκει στον Παριανό λαό και πρέπει να λειτουργεί προς όφελός του. 

Άραγε ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό?

ακολουθεί η απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Πειραιάς 04/09/2020 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α.Π: 38680 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Επτανήσου 35 Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρος

Πληροφορίες: Α. Ζερβάκη Τηλ.: 22810 83094/2281360222 Fax: 22813 60223 Email:a.zervaki@apdaigaiou.gov.gr 

 ΘΕΜΑ: Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την επωνυμία «Βελέντζειο   Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως» στην Πάρο.

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις: • του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» • των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 τ.Α΄/2015) • του Π.Δ. 143/23.12.2010 (ΦΕΚ 236A/27.12.2010) ¨Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει. • της υπ’ αριθμ. 10014449/18/Α0006/8-1-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 4/9-1-2002/τ.Β΄)  Των άρθρων 17-19 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ185/Α΄), «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  της υπ’ αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ2014/6.3.2014 Εγκυκλίου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ. Οικονομικών 

2. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.

 3. Την υπ’ αριθμ. 15333/14.03.2017 (ΑΔΑ 69Η6ΟΡ1Ι-7Ε3) Απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α. 

4. Την υπ’ αριθμ. 69990/23.12.2019 Απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί παράτασης άσκησης παράλληλων καθηκόντων. 

5. Την υπ’ αριθμ. 32906/06.06.2017 (ΦΕΚ 2033Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 

6. Τις διατάξεις της α) της με αριθμ. 34374/30.10.1963 ιδρυτικής πράξης β) του από 31/12/1963 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 237 τ.Α΄) περί συστάσεως και κύρωσης του Οργανισμού του Ιδρύματος και γ) της υπ’ αριθμ. 6827/1993 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών. 

7. Την υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν τα αποτελέσματα κατά τις εκλογές της 18ης Μαϊου 2019 στο Δήμο Πάρου. 

8. Τα με αριθμ. 196793/14.07.2020, 1058/23.06.2020, 2087/23.06.2020,26947/01.07.2020, 174418/24.06.2020 αντίγραφα ποινικού μητρώου των οριζόμενων μελών, από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου και Αθηνών του Υπ. Δικαιοσύνης. 

9. Τα υπ’ αριθμ. 1758/01.07.2020 και 2613/28.8.2020 Πιστοποιητικά περί Δικαστικής Συμπαράστασης από το Αστικό Τμήμα του Πολιτικού & Ποινικού Πρωτοδικείου Σύρου, για τα οριζόμενα μέλη.. 

10. Τα υπ’ αριθμ. 1757/01.07.2020 και 2614/28.8.2020 Πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα από το Αστικό Τμήμα του Πολιτικού & Ποινικού Πρωτοδικείου Σύρου, για τα οριζόμενα μέλη. 

11. Το υπ’ αριθμ. 5260/07.07.2020 έγγραφο του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου. 

12. Τo υπ’ αριθμ. 23/12.06.2020 έγγραφο της Προέδρου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα με αριθμ. 10/02.06.2020 και 11/09.06.2020 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, περί διορισμού μελών στη διοίκηση του Βελένζειου Ιδρύματος Πρόνοιας & Μορφώσεως. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Εγκρίνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 3 του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως», το υπ’ αριθμ. 10/02.06.2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί διορισμού των αιρετών μελών στη διοίκηση του Ιδρύματος των Φραγκίσκου Βελέντζα του Φραγκίσκου, Χριστόδουλου Μαούνη του Αντωνίου και Μαρουσώς Φραγκούλη του Ιωάννη.. 

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Βελέντζειου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως, ορίζεται ως εξής: 

1. Αθανασία Κεσκινίδη – Σαρρή του Κων/νου, Δικηγόρος, ως Πρόεδρος 

2. Μαργαρίτα Αργουδέλη του Στυλιανού, Πρόεδρος Κοινότητας Παροικιάς Πάρου 

3. Δημήτριος Κυδωνιεύς του Θωμά, Αρχιερατικός Επίτροπος Πάρου 

4. Ιωάννης Δρόσος του Γεωργίου, Ιωάννη, Δ/ντής του Γυμνασίου Πάρου 

5. Νικόλαος Μαρινάκης του Δημητρίου, Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου 

6. Φραγκίσκος Βελέντζας του Φραγκίσκου 

7. Χριστόδουλος Μαούνης του Αντωνίου 

8. Μαρουσώ Φραγκούλη του Ιωάννη 

Η θητεία των υπό στοιχεία 6,7,8, αιρετών μελών είναι τριετής, με δυνατότητα επανεκλεγής. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17§4 του Ν. 4182/2013, τα οριζόμενα μέλη υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, από της κοινοποιήσεως της παρούσας, να αποστείλουν στην υπηρεσία μας δήλωση αποδοχής του διορισμού τους. Κατά τα λοιπά, η Διοίκηση του Ιδρύματος, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, καλείται στα πλαίσια ενάσκησης του λειτουργήματος της, για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ185/Α΄), «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διοίκηση και διαχείριση των στοιχείων της περιουσίας του Ιδρύματος. 

 Με εντολή Συντονιστή Α.Δ. 

 Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια θα γίνονται δεκτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες