Pages

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2022 ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ.

Ενα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τις πέργκολες των καταστημάτων στην περιοχή της Αλυκής, βαίνει προς οριστική επίλυσή του, έτσι ώστε οι καταστηματάρχες να μην είναι όμηροι κανενός.

Συγκεκριμένα το δημοτικό λιμενικό ταμείο σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 96 ν. 4504/2017 , έχει υποβάλει πλήρη φάκελο με τεχνική μελέτη  για την κατασκευή νέων ομοιόμορφων και νομίμων σκιάστρων στην περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένος της Αλυκής , τα οποία θα αποτελούνται από τζάμι περιμετρικά ύψους 2 μέτρων και ανακλινόμενη οροφή.

Ο φάκελος ήδη βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και επεξεργάζεται και μετά την ολοκλήρωση και υπογραφή θα σταλεί προκειμένου να εκδοθούν πολεοδομικές άδειες για εκτέλεση του έργου.

Σε πρόσφατη επίσκεψη του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Ηλία Κουντρομιχάλη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, συζητήθηκε το θέμα και δόθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε την σωστή και άμεση δουλειά που έκανε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το γραφείο δόμησης του Δήμου για την επίτευξη αυτής της προσπάθειας. 

Να σημειώσουμε ότι ο σχεδιασμός έχει και την έγκριση της αρχιτεκτονικής επιτροπής.

αρθρο 96 νόμου 4504/2017.

 1. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να εκπονήσουν μελέτες, για την υλοποίηση νέων κατασκευών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, και ως προς το σχεδιασμό αλλά και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά,

• εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑμεΑ, 

• εξασφάλιση προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς. 

Οι ανωτέρω μελέτες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, η οποία τεκμαίρεται δοθείσα μετά παρέλευσης τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των μελετών. Σε κατασκευές που εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Κάθε νέα κατασκευή υλοποιείται, σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες, μετά τη λήψη των κατά νόμο απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων. Στην περίπτωση αυτή και μόνο για την έκδοση των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

3. Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε με ευθύνη του ιδιώτη είτε με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών. 

Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η παραχώρηση της χρήσης του υποκείμενου και παρακείμενου χώρου των κατασκευών της παραγράφου 1, με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην αίτηση προς το φορέα για την παραχώρηση του προηγούμενου εδαφίου επισυνάπτεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών. Στις περιπτώσεις κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων για τη λήψη απόφασης παραχώρησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας για την καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και, εφόσον το άθροισμα των προστίμων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή χρήση τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων, αναστέλλεται:

α) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και η έκδοση νέων, καθώς και

β) η επιβολή προστίμων και αποζημιώσεων για την ανέγερση ή χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των ήδη επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. 

Η διετής αποκλειστική προθεσμία της παρούσας παραγράφου αναστέλλει την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας του παρόντος άρθρου, αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες, που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.

5. Μετά την πάροδο της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 3, η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών αποκλείει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα.


Ηλίας Κουντρομιχάλης 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια θα γίνονται δεκτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες